Danh sách nhà tài trợ cho năm 2020

Nguyễn Minh Xuân 15000 CZK
Mai Hồng Thanh 5000 CZK