Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Lịch thi đấu In ra

1 Hồ Văn Hùng Nguyễn Văn Tiệp Tạ Quốc Huân Phạm Ngọc Toàn10:00
2 Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Văn Thuấn Mai Hồng Thanh Trần Mạnh Hùng10:10
3 Trần Minh Tơ Vũ Thị Hồng Mai Nguyễn Trường Sơn Bùi Quý Thế10:20
4 Phạm Kim Chung Vũ Thị Hậu Phạm Khắc Lương Đỗ Thị Hải10:30
5 Thân Văn Huyên Nguyễn Văn Tới Lại Văn Lộc10:40
6 Phạm Hoàng Hải Nguyễn Lương Phùng Nguyễn Quyết Thắng Ngô Mạnh Cường10:50
7 Lương Bình Huyên Vũ Thị Kim Vũ Thị Ưu11:00
8 Trần Thanh Tuấn Trần Thịnh Trần Tiến Đinh Việt11:10
9 Vũ Trùng Dương Đỗ Ngọc Hồi Trần Thuận Lê Văn Nam11:20
10 Nguyễn Xuân Hiệp Nguyễn Minh Hiền Nguyễn Thắng Đỗ Thanh Sơn11:30
11 Guest Vũ Văn Bảo Đỗ Ngọc Sơn Luyện Huy Hương11:40
12 Trần Thân Thiện Vũ Văn Tuyến Mai Văn Rao11:50
13 Nguyễn Đức Ngọc Nguyễn Quang Minh Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Đức Tuấn12:00


Hạng A - HCP: 0-10.7
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Trần Minh Tơ 9.791 (19)33 9.8 18
2Phạm Hoàng Hải 10.486 (14)37 10.2 24
3Đỗ Thanh Sơn 9.395 (23)29 9.4 17
4Trần Mạnh Hùng 10.485 (13)37 10.2 24
5Mai Hồng Thanh 5.983 (11)34 5.9 26
6Lê Văn Nam 10.191 (19)32 10.2 20
7Đinh Việt 6.292 (20)27 6.3 19
8Trần Thanh Tuấn 9.282 (10)38 8.8 26
9Vũ Thị Kim 10.796 (24)29 10.8 15
10Vũ Trùng Dương 10.393 (21)30 10.4 17
11Trần Thịnh 9.996 (24)26 10 14
12Nguyễn Lương Phùng 1084 (12)37 9.8 24
13Ngô Mạnh Cường 885 (13)34 8 23
14Nguyễn Quyết Thắng 10.789 (17)33 10.8 20
15Đỗ Ngọc Hồi 9.100 9.1 0
16Trần Thuận 8.289 (17)30 8.3 19
17Nguyễn Thắng 6.386 (14)31 6.4 23

1. Trần Thanh Tuấn 38
2. Trần Mạnh Hùng 37
3. Phạm Hoàng Hải 37
4. Nguyễn Lương Phùng 37


Hạng B - HCP: 10.8-16.5
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Minh Hiền 12.890 (18)33 12.8 19
2Thân Văn Huyên 12.784 (12)39 11.8 24
3Nguyễn Xuân Hiệp 13.498 (26)26 13.5 14
4Nguyễn Minh Xuân 15.888 (16)38 15.2 22
5Vũ Văn Bảo 14.691 (19)35 14.6 19
6Nguyễn Văn Thuấn 12.787 (15)37 12.4 23
7Vũ Thị Hồng Mai 11.589 (17)37 11.2 19
8Vũ Thị Ưu 12.3103 (31)25 12.4 8
9Bùi Quý Thế 11.892 (20)32 11.9 16
10Nguyễn Văn Tới 16.593 (21)34 16.5 17
11Đỗ Hữu Chiến 1100 11 0
12Guest 1594 (22)33 15 19
13Đỗ Ngọc Sơn 1493 (21)31 14.1 18
14Luyện Huy Hương 15.696 (24)31 15.7 15
15Trần Tiến 11.894 (22)31 11.9 17
16Tạ Quốc Huân 1200 12 0
17Vũ Văn Tuyến 16.296 (24)32 16.3 16

1. Thân Văn Huyên 39
2. Nguyễn Minh Xuân 38
3. Nguyễn Văn Thuấn 37
4. Vũ Thị Hồng Mai 37


Hạng C - HCP: 16.6-36
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Đức Ngọc 29.8109 (37)37 29.3 14
2Nguyễn Quang Minh 24.9106 (34)32 24.9 10
3Nguyễn Trường Sơn 20.792 (20)40 19.1 17
4Lương Bình Huyên 20.799 (27)30 20.8 10
5Lê Quang Chung (Vi) 21.998 (26)35 21.9 11
6Nguyễn Đức Tuấn 24.8105 (33)32 24.8 6
7Phạm Khắc Lương 21.996 (24)37 21.5 14
8Mai Văn Rao 36115 (43)35 36 6
9Hồ Văn Hùng 17.7101 (29)29 17.8 12
10Vũ Thị Hậu 32.5114 (42)34 32.5 5
11Nguyễn Văn Tiệp 23.899 (27)36 23.8 10
12Lại Văn Lộc 22.4107 (35)29 22.5 6
13Đinh Xuân Vinh 18.100 18.1 0
14Phạm Kim Chung 17.293 (21)37 16.9 18
15Phạm Ngọc Toàn 19.495 (23)35 19.4 14
16Đỗ Thị Hải 17.600 17.6 0
17Trần Thân Thiện 27.897 (25)43 24.7 15

1. Trần Thân Thiện 43
2. Nguyễn Trường Sơn 40
3. Phạm Kim Chung 37
4. Nguyễn Đức Ngọc 37