Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Lịch thi đấu In ra

1 Hồ Văn Hùng Nguyễn Văn Tiệp Tạ Quốc Huân Phạm Ngọc Toàn10:00
2 Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Văn Thuấn Mai Hồng Thanh Trần Mạnh Hùng10:10
3 Trần Minh Tơ Vũ Thị Hồng Mai Nguyễn Trường Sơn Bùi Quý Thế10:20
4 Phạm Kim Chung Vũ Thị Hậu Phạm Khắc Lương Đỗ Thị Hải10:30
5 Thân Văn Huyên Nguyễn Văn Tới Lại Văn Lộc10:40
6 Phạm Hoàng Hải Nguyễn Lương Phùng Nguyễn Quyết Thắng Ngô Mạnh Cường10:50
7 Lương Bình Huyên Vũ Thị Kim Vũ Thị Ưu11:00
8 Trần Thanh Tuấn Trần Thịnh Trần Tiến Đinh Việt11:10
9 Vũ Trùng Dương Đỗ Ngọc Hồi Trần Thuận Lê Văn Nam11:20
10 Nguyễn Xuân Hiệp Nguyễn Minh Hiền Nguyễn Thắng Đỗ Thanh Sơn11:30
11 Guest Vũ Văn Bảo Đỗ Ngọc Sơn Luyện Huy Hương11:40
12 Trần Thân Thiện Vũ Văn Tuyến Mai Văn Rao11:50
13 Nguyễn Đức Ngọc Nguyễn Quang Minh Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Đức Tuấn12:00


AAA15
Error, insert query failed hihi