Summer------21.06.2018. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Phong Thân Văn Huyên Nguyễn Đoàn Bộ10:30
2 Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Quốc Minh Phan Sơn10:40
3 Nguyễn Minh Xuân Phan Quốc Hải Lê Văn Nam Trần Thuận10:50
4 Nguyễn Cao Thắng Nguyễn Văn Hạng Mai Văn Rao Phạm Hoàng Hải11:00
5 Phạm Khắc Lương Bùi Quý Thế Nguyễn Văn Thuấn Trần Anh Việt11:10
6 Phạm Ngọc Toàn Luyện Huy Hương Nguyễn Ngọc Anh11:20
7 Nguyễn Xuân Hiệp Lương Bình Huyên Nguyễn Văn Trọng11:30
8 Lương Khánh Thiện Lê Văn Dương Nguyễn Minh Hiền Vũ Hồng Quân11:40
911:50
10 Đặng Văn Minh (Châu) Mai Văn Đại Nguyễn Văn Tiệp Trần Minh Sơn12:00


AAA32
Error, insert query failed hihi