Mstetice------09.07.2018. Sân: Mstětice

Lịch thi đấu In ra

1 Vũ Thị Hậu  Nguyễn Thị Thu Thuỷ Đoàn Minh Đông9:00
2 Trần Anh Việt Phạm Ngọc Toàn  Phan Sơn Trần Đình Phú (Huy)9:10
3 Vũ Văn Kim Nguyễn Văn Hạng Nguyễn Văn Thuấn Lê Văn Nam9:20
4 Phan Quốc Hải Mai Văn Rao Nguyễn Minh Xuân Phạm Hoàng Hải9:30
5 Nguyễn Đức Ngọc Nguyễn Trường Sơn Trần Thuận Lương Sĩ9:40
6 Nguyễn Trung Tuấn Mai Văn Đại Nguyễn Minh Hiền  Hà Minh Xuân 9:50
7 Phạm Khắc Lương Nguyễn Hữu Quý Trần Minh Tơ Vũ Thị Ưu 10:00
8 Bùi Ngọc Xanh Dương Đình Tùng Nguyễn Cao Thắng Đỗ Hùng Sơn10:10
9 Dương Việt Anh  Nguyễn Thanh Vượng  Trần Mạnh Hùng Nguyễn Thắng10:20
10 Dương Đình Khoa Luyện Huy Hương  Nguyễn Khánh  Hồ Văn Hiền10:30
11 Trần Anh Đức Vũ Văn Bảo Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Chris Phụng10:40


AAA37
Error, insert query failed hihi