Mstetice------09.07.2018. Sân: Mstětice

Lịch thi đấu In ra

1 Vũ Thị Hậu  Nguyễn Thị Thu Thuỷ Đoàn Minh Đông9:00
2 Trần Anh Việt Phạm Ngọc Toàn  Phan Sơn Trần Đình Phú (Huy)9:10
3 Vũ Văn Kim Nguyễn Văn Hạng Nguyễn Văn Thuấn Lê Văn Nam9:20
4 Phan Quốc Hải Mai Văn Rao Nguyễn Minh Xuân Phạm Hoàng Hải9:30
5 Nguyễn Đức Ngọc Nguyễn Trường Sơn Trần Thuận Lương Sĩ9:40
6 Nguyễn Trung Tuấn Mai Văn Đại Nguyễn Minh Hiền  Hà Minh Xuân 9:50
7 Phạm Khắc Lương Nguyễn Hữu Quý Trần Minh Tơ Vũ Thị Ưu 10:00
8 Bùi Ngọc Xanh Dương Đình Tùng Nguyễn Cao Thắng Đỗ Hùng Sơn10:10
9 Dương Việt Anh  Nguyễn Thanh Vượng  Trần Mạnh Hùng Nguyễn Thắng10:20
10 Dương Đình Khoa Luyện Huy Hương  Nguyễn Khánh  Hồ Văn Hiền10:30
11 Trần Anh Đức Vũ Văn Bảo Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Chris Phụng10:40


Hạng A - HCP: 0-10.3
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Vũ Văn Kim 9.188 (16)32 9.2 20
2Trần Thuận 7.890 (18)29 7.9 18
3Phan Quốc Hải 6.178 (6)39 5.5 30
4Phạm Hoàng Hải 9.684 (12)37 9.4 24
5Mai Văn Rao 9.589 (17)32 9.6 21
6Nguyễn Văn Hạng 685 (13)32 6.1 24
7Dương Đình Tùng 8.383 (11)36 8.3 26
8Nguyễn Cao Thắng 4.883 (11)32 4.9 25
9Bùi Ngọc Xanh 8.982 (10)38 8.5 26
10Lê Văn Nam 10.390 (18)32 10.4 20
11Trần Minh Tơ 6.785 (13)36 6.7 23
12Nguyễn Văn Thuấn 1089 (17)32 10.1 19
13Dương Đình Khoa 9.995 (23)28 10 18
14Trần Mạnh Hùng 8.186 (14)33 8.2 23
15Nguyễn Thắng 4.379 (7)36 4.3 29

1. Phan Quốc Hải 39
2. Bùi Ngọc Xanh 38
3. Phạm Hoàng Hải 37
4. Nguyễn Thắng 36


Hạng B - HCP: 10.4-16.6
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Phan Sơn 13.395 (23)28 13.4 14
2Lương Sĩ 12.889 (17)34 12.8 22
3Nguyễn Minh Hiền 11.985 (13)39 11.1 23
4Lương Khánh Thiện 16.600 16.6 0
5Vũ Văn Bảo 13.495 (23)28 13.5 14
6Luyện Huy Hương 11.692 (20)31 11.7 18
7Nguyễn Minh Xuân 10.488 (16)36 10.4 23
8Phạm Ngọc Toàn 13.486 (14)37 13.1 24
9Nguyễn Trường Sơn 12.789 (17)36 12.7 23
10Vũ Thị Ưu 12.697 (25)31 12.7 14
11Nguyễn Khánh 15.1103 (31)22 15.2 9
12Hồ Văn Hiền 11.886 (14)39 11 24
13Nguyễn Ngọc Anh 12.190 (18)32 12.2 19
14Nguyễn Chris Phụng 14.191 (19)34 14.1 20
15Hà Minh Xuân 1493 (21)33 14 20

1. Hồ Văn Hiền 39
2. Nguyễn Minh Hiền 39
3. Phạm Ngọc Toàn 37
4. Nguyễn Minh Xuân 36


Hạng C - HCP: 16.7-28
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Trung Tuấn 28110 (38)30 28.2 5
2Trần Đình Phú (Huy) 19.4112 (40)22 19.5 9
3Trần Anh Đức 1790 (18)38 16.4 19
4Mai Văn Đại 28105 (33)35 28 9
5Dương Việt Anh 20.991 (19)41 18.9 19
6Vũ Thị Hậu 27.2103 (31)37 26.7 9
7Nguyễn Đức Ngọc 23.400 23.4 0
8Phạm Khắc Lương 21.894 (22)39 20.6 17
9Trần Anh Việt 2096 (24)35 20 14
10Đỗ Hùng Sơn 16.990 (18)37 16.6 19
11Nguyễn Hữu Quý 28116 (44)26 28.2 4
12Đoàn Minh Đông 17.189 (17)42 15.3 24
13Nguyễn Thị Thu Thuỷ 28100 (28)41 25.6 10
14Nguyễn Quốc Minh 18.500 18.5 0
15Nguyễn Thanh Vượng 28107 (35)37 27.5 12

1. Đoàn Minh Đông 42
2. Dương Việt Anh 41
3. Nguyễn Thị Thu Thuỷ 41
4. Phạm Khắc Lương 39