Xuân 2016------18.04.2016. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Minh Hiền Trần Mạnh Hùng Lương Bình Huyên Luyện Huy Hương8:40
2 Trần Minh Tơ Vũ Thị Hồng Mai Vũ Thị Ưu8:50
3 Nguyễn Văn Hạng Vũ Trùng Dương Mai Hồng Thanh9:00
4 Vũ Văn Bảo Nguyễn Trường Sơn Nguyễn Xuân Hiệp Lê Quang Chung (Vi)9:10
5 Ngô Quang Hùng Thân Văn Huyên Bùi Quý Thế Lê Văn Nam9:20
6 Nguyễn Văn Thuấn Phan Sơn Hồ Văn Hùng Nguyễn Minh Xuân9:30
79:40
8 Nguyễn Hiếu Phạm Hoàng Hải Nguyễn Cao Thắng9:50


Hạng A - HCP: 0-13.7
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Minh Hiền 13.493 (21)31 13.5 18
2Nguyễn Văn Thuấn 13.787 (15)36 13.7 23
3Trần Mạnh Hùng 11.984 (12)37 11.6 24
4Mai Hồng Thanh 8.581 (9)39 7.9 27
5Nguyễn Cao Thắng 5.891 (19)26 5.9 18
6Nguyễn Xuân Hiệp 1393 (21)29 13.1 17
7Phạm Hoàng Hải 11.285 (13)35 11.2 24
8Ngô Quang Hùng 7.487 (15)32 7.5 21
9Bùi Quý Thế 12.286 (14)35 12.2 22
10Nguyễn Văn Hạng 8.887 (15)33 8.9 21
11Vũ Trùng Dương 10100 (28)23 10.1 10
12Nguyễn Hiếu 12.392 (20)29 12.4 16
13Trần Minh Tơ 12.182 (10)40 11 26

1. Trần Minh Tơ 40
2. Mai Hồng Thanh 39
3. Trần Mạnh Hùng 37
4. Nguyễn Văn Thuấn 36


Hạng B - HCP: 13.8-36
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Phan Sơn 17.596 (24)32 17.6 15
2Lê Văn Nam 14.899 (27)25 14.9 14
3Thân Văn Huyên 1599 (27)26 15.1 12
4Vũ Thị Hồng Mai 15.790 (18)36 15.7 18
5Luyện Huy Hương 18.693 (21)36 18.6 16
6Lương Bình Huyên 20.4102 (30)34 20.4 10
7Nguyễn Minh Xuân 23.5103 (31)32 23.5 8
8Hồ Văn Hùng 21.2101 (29)32 21.2 12
9Vũ Văn Bảo 14.8105 (33)20 14.9 8
10Lê Quang Chung (Vi) 29.7115 (43)28 29.9 3
11Vũ Thị Ưu 15.291 (19)35 15.2 17
12Nguyễn Trường Sơn 30102 (30)40 28 11

1. Nguyễn Trường Sơn 40
2. Vũ Thị Hồng Mai 36
3. Luyện Huy Hương 36
4. Vũ Thị Ưu 35