Slapy Summer 2018------04.07.2018. Sân: Slapy

Lịch thi đấu In ra

Xuất phát hố số 1

1 Lê Quang Chung (Vi)  Nguyễn Trung Tuấn Trần Minh Tơ Phạm Ngọc Toàn9:00
2 Phan Sơn Nguyễn Ngọc Anh Vũ Văn Bảo Nguyễn Văn Trọng9:10
3 Lương Khánh Thiện  Mai Văn Đại Dương Việt Anh Đặng Văn Minh (Châu)9:20
4 Trần Thuận Vũ Trùng Dương Nguyễn Minh Xuân Dương Đình Khoa9:30
5 Phan Quốc Hải Nguyễn Trường Sơn Lê Văn Nam Lương Sĩ9:40


Xuất phát hố số 10

1 Nguyễn Anh Thư Vũ Thị Ưu  Nguyễn Thị Thu Thuỷ  Nguyễn Thị Thu (Trọng)9:00
2 Nguyễn Cao Thắng Mai Văn Rao Nguyễn Phong Nguyễn Văn Hạng9:10
3 Lương Bình Huyên  Đỗ Xuân Đông Nguyễn Đức Ngọc Trần Đình Phú (Huy)9:20
4 Nguyễn Minh Hiền  Trần Mạnh Hùng Nguyễn Quốc Minh Trần Anh Việt9:30
5 Luyện Huy Hương Dương Đình Tùng Hồ Văn Hùng9:40
6 Nguyễn Hồng Phong Đỗ Hùng Sơn Chanapan Chaiporm9:50
7 Đoàn Minh Đông Nguyễn Văn Thuấn Tạ Quốc Huân Nguyễn Văn Tiệp10:00Hạng A - HCP: 0-10.6
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Phan Quốc Hải 685 (13)30 6.1 23
2Vũ Trùng Dương 10.393 (21)29 10.4 19
3Nguyễn Minh Xuân 10.683 (11)37 10.4 25
4Nguyễn Cao Thắng 4.781 (9)32 4.8 27
5Dương Đình Khoa 9.985 (13)35 9.9 23
6Trần Minh Tơ 6.687 (15)30 6.7 21
7Trần Thuận 7.787 (15)32 7.8 23
8Mai Văn Rao 10.181 (9)39 9.5 27
9Nguyễn Phong 10.590 (18)29 10.6 21
10Trần Mạnh Hùng 8.382 (10)37 8.1 29
11Dương Đình Tùng 8.382 (10)36 8.3 26
12Nguyễn Văn Hạng 5.983 (11)33 6 27
13Lê Văn Nam 10.289 (17)28 10.3 19
14Nguyễn Văn Thuấn 10.482 (10)38 10 26
15Tạ Quốc Huân 10.286 (14)34 10.2 23

1. Mai Văn Rao 39
2. Nguyễn Văn Thuấn 38
3. Nguyễn Minh Xuân 37
4. Trần Mạnh Hùng 37


Hạng B - HCP: 10.7-16.9
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Phan Sơn 13.288 (16)32 13.3 20
2Nguyễn Minh Hiền 11.888 (16)32 11.9 22
3Vũ Thị Ưu 12.687 (15)33 12.6 22
4Vũ Văn Bảo 13.487 (15)34 13.4 22
5Lê Quang Chung (Vi) 15.795 (23)32 15.8 21
6Chanapan Chaiporm 14.100 14.1 0
7Nguyễn Trường Sơn 12.786 (14)35 12.7 23
8Nguyễn Ngọc Anh 12.483 (11)37 12.1 27
9Phạm Ngọc Toàn 14.682 (10)40 13.4 26
10Lương Khánh Thiện 16.692 (20)33 16.6 19
11Luyện Huy Hương 11.592 (20)29 11.6 20
12Đỗ Hùng Sơn 16.900 16.9 0
13Hồ Văn Hùng 16.991 (19)34 16.9 20
14Đỗ Xuân Đông 14.190 (18)31 14.2 19
15Lương Sĩ 13.184 (12)37 12.8 25

1. Phạm Ngọc Toàn 40
2. Nguyễn Ngọc Anh 37
3. Lương Sĩ 37
4. Nguyễn Trường Sơn 35


Hạng C - HCP: 17-36
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Quốc Minh 18.593 (21)35 18.5 17
2Lương Bình Huyên 21.5105 (33)26 21.6 8
3Nguyễn Trung Tuấn 28122 (50)21 28.2 4
4Đặng Văn Minh (Châu) 24105 (33)29 24.1 10
5Trần Anh Việt 19.999 (27)30 20 13
6Nguyễn Văn Trọng 28116 (44)25 28.2 8
7Nguyễn Thị Thu (Trọng) 28117 (45)24 28.2 6
8Nguyễn Đức Ngọc 23.496 (24)36 23.4 13
9Mai Văn Đại 28114 (42)24 28.2 4
10Dương Việt Anh 21.395 (23)37 20.9 18
11Đoàn Minh Đông 1888 (16)39 17.1 22
12Nguyễn Thị Thu Thuỷ 28109 (37)30 28.2 7
13Nguyễn Anh Thư 24109 (37)26 24.1 9
14Trần Đình Phú (Huy) 20.690 (18)39 19.4 19
15Nguyễn Hồng Phong 17.300 17.3 0
16Nguyễn Văn Tiệp 17.292 (20)34 17.2 19

1. Đoàn Minh Đông 39
2. Trần Đình Phú (Huy) 39
3. Dương Việt Anh 37
4. Nguyễn Đức Ngọc 36