Mùa lá rụng------05.11.2018. Sân: Slapy


Lịch thi đấu In ra

Xuất phát hố số 1

1 Nguyễn Văn Tiệp Trần Anh Việt Lương Sĩ Chu Minh Khánh10:00
2 Vũ Thị Ưu Vũ Thị Kim  Trần Thị Linh Chi Trần Minh Tơ10:10
3 Mai Hồng Thanh Dương Đình Tùng Phạm Khắc Lương Lê Văn Dương 10:20
4 Hồ Văn Hùng Trần Đình Phú (Huy) Nguyễn Minh Tuấn10:30
5 Vũ Thị Hồng Mai Phạm Kim Chung Nguyễn Minh Hiền (Ms)  Trần Thị Mến10:40
6 Nguyễn Văn Trọng Nguyễn Trung Tuấn Dương Chí Hiển Nguyễn Thị Thu (Trọng)10:50
7 Nguyễn Xuân Hiệp Đỗ Ngọc Sơn Tạ Quốc Huân Trần Tiến11:00


Xuất phát hố số 10

1 Nguyễn Minh Hiền  Lương Bình Huyên Mai Văn Đại Nguyễn Anh Tú10:00
2 Phan Sơn Nguyễn Cao Thắng Nguyễn Văn Hạng Đoàn Minh Đông10:10
3 Phạm Ngọc Toàn Lê Quang Chung (Vi)  Luyện Huy Hương  Nguyễn Đức Ngọc10:20
4 Trần Thanh Tuấn Mai Văn Rao Ngô Quang Hùng Trần Thuận10:30
5 Nguyễn Thắng Đỗ Đình Tuấn Nguyễn Quyết Thắng Ngô Mạnh Cường10:40
6 Nguyễn Quốc Minh Nguyễn Quang Minh Dương Việt Anh Nguyễn Văn Tới10:50
711:00AAA48
Error, insert query failed hihi