Preholiday------24.06.2019. Sân: Mladá Boleslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Minh Hiền  Lê Quang Chung (Vi)  Hồ Việt Phan Sơn9:00
2 Mai Văn Rao Nguyễn Văn Hạng Nguyễn Thắng Lê Văn Nam9:10
3 Nguyễn Đoàn Bộ Nguyễn Quốc Minh  Nguyễn Văn Tiệp Đặng Văn Minh (Châu) 9:20
4 Nguyễn Ngọc Anh Chu Minh Khánh Nguyễn Huy Quang  Dương Đình Tùng9:30
5 Vũ Văn Bảo Nguyễn Xuân Hiệp Thân Văn Huyên Tạ Quốc Huân9:40
6 Trần Minh Sơn  Dương Chí Hiển Nguyễn Đức Tuấn9:50
7 Lương Sĩ Trần Anh Đức Nguyễn Minh Xuân Đinh Việt10:00


AAA52
Error, insert query failed hihi